Ptasi raj / Bird paradise


Ptaki to jeden z tych motywów, który jest tak sympatyczny, że nie da się przejść obok niego obojętnie. Wzory z ptakami są wspaniałe kolorowe i nie potrzeba nadto ulepszać i wypiękniać kroju rzeczy użytej z takiej tkaniny. Zdobią nie tylko ubrania, ale również akcesoria.

Projektanci czerpią inspiracje ze świata ptaków. Ptasie motywy zdominowały w tym roku garderobę papugi, łabędzie, pelikany, jaskółki, każdy ptak jest mile widziany na naszych ubraniach.

Występują w wersji pojedynczej, w dużym rozmiarze lub całymi stadami, szczelnie obsiadają letnie stroje Wnoszą powiew świeżości i lekkości.

Birds are one of those themes, which is so amiable that it is impossible to go unnoticed. Patterns of birds are wonderful colorful and do not need too improve and embellish cut things out of the fabric used. Adorn not only clothes but also accessories.

Designers draw inspiration from the world of birds. Bird motifs dominate this year’s wardrobe parrots, swans, pelicans, swallows, every bird is welcome on our clothes.

There are versions of a single, large size, or droves, tightly sit on summer clothes. They bring a breath of freshness and lightness.

Reklamy

Gwiazda wieczoru / Evening star


Blisko do Świąt Bożego Narodzenia a jutro Mikołajki, dla tego też o gwiazdach.

Gwiazda to taki motyw, który zawsze jest modny, a szczególnie w zimę i okresie światecznym. Kojarzy się nam z czymś przyjemnym, beztroskim. Tak jak każdy taki motyw dobrze wygląda jako tapeta, motyw, który się powtarza, czyli bluza cała w gwiazdy, koszula w gwiazdy.

Symbol ten jest tak samo uniwersalny jak serce, czy kwiat. Nie jest przypisany do małych dziewczynek, chodz niektórzy uważają że za bardzo dziewczęcy, frywolny jak dla kobiety dojrzałej. Moim zdaniem do każego wieku można dobrać odpowiedni kształt i rodzaj rzeczy by odpowiednio pasował. Jesli jestes młoda, to idz na całość i bądz słodka gwiazdeczką w sukience pełnej gwiazd, jesli jesteś poważną kobieta, załóz koszule w gwiazdki do tego klasyczną marynarkę.

 

Close to Christmas and Thanksgiving tomorrow, for this also the stars.

The star is one theme that is always fashionable, especially in the winter and the holiday season. It reminds us of something pleasant, carefree. Just as each such theme looks good as a wallpaper, theme, which is repeated, that all the stars blouse, shirt at the stars.

This symbol is as universal as the heart, or a flower. It is assigned to the little girls, come some people think that’s very girly, frivolous as for the mature woman. In my opinion the age here everyone can choose the right design and the kind of thing that fits properly. If you’re young, you go ahead and ACCIDENTALLY sweet starlet in a dress full of stars, if you are a serious woman, I bet shirts in the stars for this classic jacket.

 

 

Rozmiar XXL / Oversize


Wmawiano nam, że jesli będziemy nosić za duże rzeczy będziemy wyglądać na wieksze o dwa rozmiary, wszyscy styliści i tym podobni mówili, że to grzech nosić za duże ciuchy, a tu prosze nagle okazało się, że ubrania o pare rozmiarów za duże są jak najbardziej wskazane. Jednak nie dziwi mnie to, bo jak co sezon wyłania się trend, który kiedyś był kiczem a dziś jest trendem numer jeden.

Wydawało by się, że wyglada się w tym jak w worku czasem bardzo szczupłe dziewczyny wygladają w takich ubraniach dość dziwnie ale własnie te najmłodsze podążają za modą dość ślepo, nie przywiązując uwagi czy to im pasuje. Moim osobistym zdaniem dla szczupłych dziewczyn oversize w wersji z ściągaczem u dołu wyglada najlepiej bo takie luźne wyglada naprawde nie korzystnie.

Polubiliśmy overize za to, że koryguje niedoskonałości a po za tym czujemy się wygodnie i na luzie. Szerokie swetry, koszulki, płaszcze jak wyciągnięte z szafy starszej siostry niekiedy przy tym krótkie odsłaniające to i owo. Jak zwykle mnóstwo pomysłów na jeden trend. Ja polecam swetry szczególnie te grube i długie, bo najlepiej nadają się do podkreslenia nóg. Zakładając ciasne obcisłe spodnie do takiej góry powodujemy, że nie wyglądamy jak kulka.

We were told if we wear for the big things we look at larger of two sizes , all the stylists and the like saying that it is a sin to wear clothes too big , and here it suddenly turned out that the clothes for a couple of sizes too big are the most indicated. However, it does not surprise me , because every season is emerging as a trend that was once kitsch and is now the number one trend .

It would seem that looks at how the bag sometimes very thin girls look at these clothes pretty strange but the youngest has just follow fashion rather blindly , without paying attention whether it suits them . In my personal opinion for slim girls oversize version of the ribbing at the bottom looks best as a loose looks do not really favorable.

We would like to overize for that corrects imperfections and after that we feel comfortable and at ease . Wide sweaters, shirts , coats out of the closet and pulled out her older sister sometimes with the short revealing this and that . As usual multiplication of ideas for a trend . I recommend especially those thick sweaters and long , as best suited to underscore the legs. Assuming a tight -fitting pants to the top makes it look like a ball .

 

Łata jako ozdoba / Elbows as decoration


Wszelkiego rodzaju łaty kojarzą mi się z dzieciństwem i dziurami na kolanach lub łokciach. Moja mama w takim przypadku robiła taka „łatę” z kawałka materiału, który był dostępny w domu i zaszywała powstała dziurę w odzieży. Jeszcze do nie dawna ludzie nie posiadali dużej ilości ubrań a przede wszystkim nie mogli sobie pozwolić na wyrzucanie ich ponieważ postała w nich dziura. Z powodu biedy i malej ilości wyrobów tanich i łatwo dostępnych udzie pomagali sobie właśnie łatami tak aby nie wyglądać jak obdarciuch.

Taka łata była również dobrym zabezpieczeniem. Np. jeźdźcy konni mieli zabezpieczone łokcie i kolana takimi latami by uchronić materiał by się nie podarł. Dodatkowa warstwa zazwyczaj grubszego i trwalszego materiału pozwalała by część zabezpieczona nie uległa zniszczeniu.

Teraz łaty na łokciach itp. są bardziej ozdobą niż elementem zakrycia uszkodzeń materiału. Z powodu ogólnej i dużej dostępności odzieży możemy pozwolić sobie na wyrzucenie rzeczy uszkodzonej i kupienie następnej sztuki. Nie musimy specjalnie łatać ubrań jak to robiły nasze babcie.

Uważam, że jeśli ktoś jest sprytny i oszczędny lub bardzo lubi rzecz, która się zniszczyła w miejscach wiadomych do przyszycia łaty, jak najbardziej sam może coś takiego zrobić. Wychodzi taniej a przy tym oryginalniej bo wiadomym jest fakt, że jeśli zrobisz to sam nikt inny nie będzie miał takiej samej rzeczy.

 

All kinds of patches remind me of childhood and holes in the knees or elbows. My mother in this case, did the ” patch ” of a piece of material that was available in the home and sewed a hole in the garment. Yet until recently , people did not have a large amount of clothes and most of all they could not afford to be throwing them because they stood in the hole . Because of poverty and a small quantity of cheap and readily available to help one ‚s thigh patches so as not to look like a ragamuffin .

This patch was also good protection . For example, horsemen have secured elbows and knees for years to protect such material would not torn . An additional layer is usually thicker and more durable material allowed to share protected without being destroyed.

Now the patches on the elbows , etc. are more decoration than cover the damage to the material element . Because of the general and widespread availability of clothing we can afford to dispose of damaged items and buy the next piece . We do not need a specially patched clothes like our grandmothers .
I think that if someone is smart and creative and very fond of the thing that is destroyed in patches sewn obvious , the most he could do such a thing . Often cheaper and at the same originally because it is known that if you do it yourself no one else will have the same thing.

 

Urok haftu / The charm of embroidery


Hafty na ubraniach nie muszą kojarzyć się zawsze z tradycyjnymi strojami narodowymi, chodz tak naprawde z tad pochodzi. Haft naprawde może pieknie zdobić strój.

Napewno komuś zdarzyło się widzieć chodz jeden raz w życiu film kostiumowy, w którym tak naprawde pierwsze role odgrywaja piekne stroje. Pięknie zdobione i własnie haftowane, ludzie od strojów filmowych i charakteryzacji robia naprawde kupe dobrej roboty. Nie chodzi mi wyłącznie o piekne suknie do ziemi itd, raczej o detale stroju, które powalają. Przykladowo taki serial „Gra o tron” stroje tam powalaja a to dzieki wykończeniu.

Stroje z Gry o tron

Hafciarstwo to metoda ozdabiania tkanin, filcu lub skóry polegająca na wyszywaniu na nich wzorów za pomocą igły lub szydełka oraz nici i różnych dodatków. Haftuje się ręcznie, czasem przy pomocy krosienek.

Nie jest to żaden trend, raczej coś co jest zawsze stałym elemetem ozdabiania tkanin. Pisze o tym ponieważ podziwiam kunszt ludzi, którzy misternie go wyrabiają, co prawda czesto teraz robota reczna jest zastepowana haftem maszynowym, ale i tak nie ujmuje to piękna takiej rzeczy.

Haftem można ozdobić wszystko od kurtki po spodnie. Taki element jest szczegolny jeśli jest robiony własnorecznie wyrózni czesc garderoby i napewno przyciagnie uwage innych. Polecam spróbować ozdobić jakąś rzecz, napewno się wam spodoba!

 

Embroidery on clothing need not always be associated with the traditional national costumes , come with a tad it really comes from. Embroidery can really beautifully adorn the dress.

Surely someone happened to see come on once in a lifetime movie costume, where it really originated the roles play a beautiful dress . Beautifully decorated and has just embroidered , people from film costumes and really bought characterization doing a good job . I’m not talking only about the beautiful dresses to the ground , etc. , but rather to detail dress, which allows them . For example the series ” Game of Thrones ” costumes out there and it’s thanks to strikes down the finish.

Stitching is a method of decorating fabrics , felt or leather consisting of stitching patterns on them with a needle or crochet and sewing thread and various additives . Embroider by hand , sometimes with the help of krosienek .

This is not a trend , but rather something that is always constant elemet decorating fabrics. He writes about it because I admire the craftsmanship of the people who produce their products intricately him , albeit often now done is to replace manual embroidery machine , but it does not recognize the beauty of such a thing.

Embroidered can decorate everything from jackets to the trousers . This item is special if it is distinguished by hand- made ​​garment and certainly attract the attention of others. I would recommend trying to decorate a thing , sure you will like it !

 

 

Buty to podstawa / Shoes are the basis


Mama zawsze mi powtarza ” Buty to podstawa” i ma racje bo dobre i wygodne buty nie dość, że sa komfortowe to dodają wiele do reszty stylizacji.

Szczególnie teraz jesienią i zimą powiniśmy zadbać o to aby buty były wygodne i ciepłe. Jeśli spełniają te dwie bardzo ważne funkcje można pomyśleć o kwestji estetycznej. Buty zawsze odzwierciedlały harakter osoby, która je nosi. Jeśli ktos się nie boi wzorów i kolorów to wiadomo, że jest żywą i energiczą osobą, która nie boi się ekstrawagancji. Warto czasem poszaleć z kształtem i kolorem bo but naprawdę dopełnia strój. Co prawda aktualnie dominują naturalne kolory skóry ale ja polecam rozejrzeć się za czymś oryginalnym.

Mówi się, że buty są wizytówką człowieka, a więc jeśli ktoś nosi brudne i zniszczone jest osobą niechlujną i niezbyt wiarygodną. Osoby, które dbają o buty są ułożone i porzadne. Jak dla mnie wszystko się zgadza i tak naprawde jest.

 

Mom always tells me „shoes is essential,” and he’s right because good and comfortable shoes are not enough that are comfortable, it adds a lot to the rest of the styling.

Especially now in the autumn and winter, how you could ensure that the shoes were comfortable and warm. If you meet these two very important features you can think of kwestji aesthetic. Shoes always reflect the Nature of the person who wears them. If someone is not afraid of patterns and colors is known to be alive and vigorous person who is not afraid of extravagance. It is time to revel in shape and color but I really completes the outfit. It is true that currently dominate the natural color of the skin but I recommend to look for something original.

It is said that shoes are the pride of man, and so if someone wears a dirty and dilapidated is a sloppy and not very reliable. People who care about the shoes are arranged and decent. As for me, everything is all right and it really is.

 

 

W odcieniach nieba / In shades of sky


Niebieski nie powinien jedynie kojarzy się z latem, morzem i marynarskim stylem, bo przeciez niebieski jest zimny co automatycznie zalicza go do zimowych kolorów. Niebieski ma tak wiele odcieni, że nadaje się na każdą porę roku, nie powinnyśmy ograniczać się co do noszonych kolorów tylko dla tego, że przychodzą chłodniejsze dni. Kobalt, granat, błekit, ultramaryna, indygo… można wymieniac bez końca te odcienie, które nadają się na jesień i zimę.
Ciemne odcienie niebieskiego sa idealną alternatywa do czerni i bieli. Warto zamienić od czasu do czasu mundurek do pracy i załorzyć kobaltowa marynarke do czarnej bluzki koszulowej.

Ważna i najważniejszą rzeczą jest to, że głebokie odcienie niebieskiego pasuje kobietom o różnej karnacji i kolorze włosów. Moim skromnym zdaniem, każda kobieta będzie wygladała wyraziście i przepięknie jesli założy wyrazisty odcień niebieskiego.

Ważne jest to, że niebieski lubi złoto i czerń. Zatem nie ma na co czekać!

 

Blue should not only synonymous with summer , the sea and the sailor style , because blue is cold, which automatically assigned him to the winter colors. Blue has so many shades that is suitable for any time of year , we should not be restricted as to the colors worn only for the fact that they come cooler weather. Cobalt , navy blue , azure , ultramarine , indigo … You can replace these endless shades that are suitable for autumn and winter.
Dark shades of blue are the perfect alternative to black and white . It should turn from time to time uniform to work and setup an cobalt jacket to a black blouse shirt .

Important and the most important thing is that deep shades of blue suits for women with different skin and hair color . In my humble opinion , every woman will look clearly and beautifully if you assume a distinct shade of blue .

The important thing is that she likes blue gold and black. So there is no reason to wait !

 

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

 

9

 

10

11

 

12

 

13

 

14

15

16

 

17

 

19

 

20

 

21

Gruby splot / Thick weave


Kto umie robić na drutach powinien wziąć się do roboty, bo w tym sezonie można na robieniu grubych swetrów zarobić naprawde dobrą kase.
Na każdym pokazie mody jest akcent grubego swetra, szalika, czapki. Wełna i grube tkaniny na jesień i zimę są idealnym rozwiązaniem, co mnie cieszy bo nastała moda dla osób które marzną. Najlepiej szerokie i o grubym splocie na lata 80-90. Najlepiej w kolorach ziemi, stonowanych i naturalnych zawsze można do nich dodac koloru za pośrednictwem dodatków.
Ja osobiście zakochałam się w tych za dużych za pupe…są bardzo ciepłe chronią wszystko co trzeba a jeśli zakłada się do nich wąskie spodnie nogi wydają się znacznie szczuplejsze. To rozwiązanie z duzym swetrem jest dobre dla dziewczyn które nie lubią swojego brzucha i pupy idelanie je zakryje.
Jeśli chodzi o wzory to oczywiście obowiązuje nadal aztecki wzór oraz norweskie renifery, po za tym lepiej postawić na ażurowy za duży swetr, niż na taki z przesadzoną geometria.

 

Who knows how to knit should get to work , because in the season you can on doing heavy sweaters make really good money.
At every fashion show is an accent thick sweater, scarf , cap . And thick wool fabric for autumn and winter are the ideal solution , which makes me happy because it became fashionable for people who are freezing . Top wide and thick strand of the year 80-90 . Top in earth tones , soothing and natural to them, you can always add color through accessories.
I personally fell in love with these too big for pupe … are very warm to protect everything that you need and if it is assumed to have a narrow leg pants seem much slimmer. This solution with a large sweater is great for girls who do not like her belly and ass Idel it will cover .
When it comes to patterns are of course still valid Aztec pattern and Norwegian reindeer, after that, a better bet for a large openwork sweater than the one with exaggerated geometry .

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ołówkowa spódnica / Pencil skirt


Krój spódnicy jest wąski, prosty. Pierwotna i prawidłowa długość to długość za kolano, do kolan lub tuż przed nim, czyli równiez idealna w tym sezonie! Kształtem powinna idealnie dopasowywać się do linii ciała, więc idealnie podkreśla kobiece kształty, które powinnyśmy pokazywać!

Ołówkowa spódnica jest z kobietami już od bardzo dawna. Już w latach 20-tych XX wieku moda zrobiła ogromny krok na przód. Kobiety od razu po zrzuceniu przepastnych sukien do ziemi, chciały podkreslac swoje kształty i chodz troche odsłonić nogi!

Jest prosta i da się z nią zrobić wszystko! Może być prosta i elegancka do pracy, pokryta wzorami na codzień, z baskinką na wyjścia. Multi-zadaniowa rzecz dla kazdej kobiety! Każda z nas powinna miec choć jedna ołówkowa spódnicę, ponieważ pasuje do wszystkiego tak jak jeansy!
Kombinacji jest tak wiele jak wzorów na świecie i kombinacji przeszyć i dodanych do nich elementów.

Warto zainwestowac w prostą w podstawowym kolorze aby można było ją zmieniać pod wpływem chwilowego przypływu inspiracji obowiązującym trendem.

 

Cut the skirt is narrow and straight. The original and the correct length is the length of the knee, the knee and in front of him, which is also perfect for this season! The shape should ideally matched to the line of the body, so perfectly underlines the feminine curves that we should show!

Pencil skirt with women for a long time. Back in the 20’s of the twentieth century fashion has made a big step forward. Women immediately after dropping vast dresses to the ground, wanted to emphasize their shapes and walk a little bare feet!

It is simple and can be done with it all! It can be simple and elegant for work, covered with designs on a daily basis, with the vest on the way out. Multi-task thing for every woman! Each of us should have but one pencil skirt, because everything fits like jeans!
The possibilities are as many as patterns in the world and a combination of stitching and added to these elements.

It is easy to invest in a basic color that it could be altered by momentary flashes of inspiration current trend.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Miękki aksamit / Plush velvet


Wielkie krawiectwo nigdy nie żegna się z materiałami typowo królewskimi. Aksamit jest jednym z nich.

Jest wyrafinowany i kojarzy się z wyższymi sferami. Jeszcze do niedawna ten wspaniały pluszowy materiał był odstawiany na bok uwarzany jako niemodny i staroświecki. Jednak tej jesieni warto pomyśleć o marynarce, sukience, czy nawet całym garniturze z tej tkaniny!

Welurowo czyli miekko i idealnie na zimne dni. Bardzo dobrze sprawdza sie w wersji total look. Tkanina ta pogłebia moc kolorów przez swój połysk. Spektakularnie odbija światło. W dzień jak i w nocy!

Najczęściej wystepujacymi kolorami weluru są: czerwień, fiolet, beż, butelkowa zieleń, którą najbardziej polecam!

Great tailoring never saying goodbye to the materials typically royal. Velvet is one of them.

It is sophisticated and is associated with the higher spheres. Until recently, this wonderful plush fabric was allowed to stand on the side of Brew as outmoded and old fashioned. However, this fall might want to think about the jacket, dress, or even a full suit of this fabric!
Special fabric that is soft and perfect for cold days. Very well suited version total look. This fabric deepens the power of colors by their shine. Spectacularly reflective. The day and night!

The most common colors of suede are: red, purple, beige, dark green, which is the most recommended!

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20